Smluvní obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky se vztahují na služby poskytované prostřednictvím stránek SDILEJ.CZ, dostupné na adrese (URL) www.sdilej.cz (dále jen "Služby") a na vztah mezi:

společností MEDIACLOUD, s.r.o., IČ: 03846288 se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238783, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, ("Poskytovatel"),

jako poskytovatelem těchto Služeb

a

Vámi ("Uživatel") jako příjemcem a uživatelem těchto služeb (dále jen „Podmínky”).

1. Užíváním Služeb přijímá Uživatel znění těchto Podmínek a zavazuje se k jejich dodržování. Tím není nijak dotčena povinnost Uživatele užívat Služby v souladu s platnými právními předpisy.

2. Služby jsou "službami informační společnosti" ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů ("ZNSIS"), Poskytovatel je "poskytovatelem služby" ve smyslu ust. § 2 písm. d) ZNSIS. Službami se rozumí:
  (a) poskytování volného prostoru pro ukládání dat v podobě souborů (obsahu) Uživatelem v rámci jeho uživatelského účtu (t.j. ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 ZNSIS), dále
  (b) umožnění přístupu k těmto souborům (obsahu) jiných Uživatelům, tzv. sdílení (pokud to Uživatel v postavení poskytovatele obsahu umožní) a
  (c) poskytování s tím souvisejících doplňkových služeb, jako je poskytování uživatelského rozhraní pro správu, vyhledávání a přístup k takovým souborům (obsahu) ze strany Uživatelů.

3. Pro vyloučení pochybností Službou zejména není zpřístupňování jakéhokoliv obsahu ze strany Poskytovatele Uživatelům nebo třetím stranám.

4. V rámci využívání Služeb se Uživatel zavazuje dodržovat tyto podmínky a omezení:
  (a) Uživatel se zavazuje, že nebude v rámci Služby rozmnožovat, zpřístupňovat nebo jakkoliv jinak nakládat se soubory (obsahem) způsobem, kterým by byla dotčena práva třetích osob, včetně práv z duševního vlastnictví. Zejména se Uživatel zavazuje, že nebude bez souhlasu (licence) oprávněné osoby zpřístupňovat v rámci Služby cizí autorská díla nebo jiný obsah chráněný autorským právem.
  (b) Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Služby k páchání trestné činnosti ani k navádění nebo napomáhání k trestné činnosti jinými osobami nebo k její organizaci.
  (c) Uživatel se zavazuje, že nebude stahovat své vlastní soubory v nadměrném množství a tím uměle navyšovat svojí provizi. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo na ukončení jakéhokoli účtu a smazání souborů na něm uložených v případě porušení Podmínek služby bez nároku na vyplacení provize uživateli.
  (d) Uživatel se zavazuje, že nebude svůj placený účet zpřístupňovat jiným uživatelům. Pokud Poskytovatel zjistí toto porušení pravidel, bude tento sdílený účet zrušen bez náhrady.

5. V případě, že Uživatel zjistí, že (i) dochází k porušování podmínek užívání Služby podle čl. 4, písm. (a) či (b) výše nebo (ii) že existuje důvodné podezření, že k takovému porušování dochází, je Uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Provozovateli, a to prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu [email protected]

6. Podmínky uvedené v čl. 4 je třeba vždy dodržet v rozsahu a s ohledem na právo České republiky a dále právo země nebo území, ze kterého Uživatel ke Službě přistupuje.

7. Uživatelé i třetí osoby berou na vědomí, že Poskytovatel Služby s ohledem na ust. § 6 písm. ZNSIS není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti či okolnosti poukazující na protiprávní povahu či obsah ukládaných souborů.

8. Poskytovatel má právo i bez předchozího upozornění Uživatele či třetích osob odstranit (smazat) ze Služby jakékoliv soubory (obsah) uložené na serverech Služby, a to bez ohledu na jejich povahu.

9. Uživatel odpovídá Poskytovateli za dodržování podmínek Služby a zavazuje se Poskytovateli nahradit škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku toho, že Uživatel poruší podmínky užívání Služby uvedené v těchto Podmínkách. Škodou se zejména rozumí pokud bude Provozovateli pravomocně uložena povinnost zaplatit třetí straně peněžité plnění v důsledku nebo v souvislosti s jednáním nebo opomenutím Uživatele, kterým takový Uživatel porušil podmínky užívání Služby. V takovém případě je Uživatel povinen nahradit Provozovateli škodu odpovídající alespoň částce, kterou je Provozovatel na základě rozhodnutí povinen zaplatit, navýšenou o náklady Provozovatele vynaložené na právní zastupování.

10. Zaregistrováním se do Služby a poskytnutím své emailové adresy Poskytovateli Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Uživatel může kdykoli tento svůj souhlas odvolat prostřednictvím odkazu poskytovaném v zápatí každého emailu, který takové obchodní sdělení obsahuje.

11. Registrací do Služby může Uživatel Poskytovateli poskytnout své osobní údaje. V takovém případě se na ně vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů:
  (a) Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas.
  (b) Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
  (c) Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli.
  (d) Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatelev souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
  (e) V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ.
  (f) Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel.
  (g) Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

12. Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

13. Uživatel v postavení spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího či souvisejícího s poskytování Služeb. K řešení takového sporu mezi Uživatelem v postavení spotřebitele a Poskytovatelem je pověřena Česká obchodní inspekce (ČOI), na kterou se takový Uživatel může v případě sporu obrátit. Kontaktní údaje na ČOI, včetně místně příslušného oddělení ČOI, Uživatel nalezne na webových stránkách dostupných na adrese: www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 14. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

15. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty.

16. Strany si v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit znění těchto Podmínek. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Uživatelům podle čl. 14 těchto Podmínek. Nebude-li Uživatel se změnou Podmínek souhlasit, je oprávněn změnu Podmínek odmítnout tím, že zruší svůj uživatelský účet a tak ukončí užívání Služby. Pokud tak neučiní do 30 dnů od oznámení o změně Podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek přijal a je jím vázán.

17. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti z těchto Podmínek anebo související s poskytováním Služby je Poskytovatel oprávněn bez omezení převést na jakoukoliv třetí stranu.

18. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

19. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.